002280 *ST联络互动
2020/09 - 九个月
人民幣(K¥)
与去年同期
比较
2019/12
人民幣(K¥)
2018/12
人民幣(K¥)
2017/12
人民幣(K¥)
2016/12
人民幣(K¥)
营业总收入11,134,6642.50%12,468,25813,989,14212,345,0211,201,213
减:营业总成本11,070,918-1.33%13,172,54914,692,29812,573,952964,325
    其中:营业成本9,162,425-1.30%10,497,52211,932,22810,276,267639,655
               财务费用89,735-35.96%171,342186,251212,749(1,647)
               资产减值损失5,512-96.43%(1,830,633)(1,469,338)96,87735,467
公允价值变动收益43,984-8.80%(402,906)------
投资收益(9,051)-103.91%150,1581,060,033341,319168,116
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益(10,200)-31.73%(61,996)104,20667,3794,259
营业利润(54,657)-251.96%(3,487,193)(1,109,632)111,433405,003
利润总额(52,839)-185.71%(3,332,810)(1,114,112)109,148402,722
减:所得税费用7,516-83.38%37,746(136,490)49,76948,009
净利润(60,354)-467.36%(3,370,555)(977,622)59,379354,713
减:非控股权益39,976-954.29%(135,119)(308,909)(5,855)1,082
股东净利润(100,330)-575.31%(3,235,436)(668,712)65,234353,631

市场价值指针
每股收益 (元) *-0.046-575.26%-1.490-0.3100.0300.170
每股派息 (元) *----------0.045
每股净资产 (元) *0.804-66.94%0.8462.3973.3842.843
审计意见 #--保留意见标准的无保留意见标准的无保留意见标准的无保留意见
回页顶
备注: *未调整数据
#只提供简体内容