Eng

23/05/2019 16:15

《窩輪數據》兩周內停止交易認購╱認沽衍生權證價內╱價外率

      即將停止交易認購衍生權證價內╱價外率
      ==================
 權證代號  權證簡稱  最後交易日  行使價  相關資產 價內╱價外率
            (元)  (元)  (%)
 -----------------------------------------
 14335 港交法興九五購B 27╱05 188﹒88 246﹒40 30﹒45
 15216 領展法興九五購A 27╱05 75﹒00 97﹒30 29﹒73
 16066 港鐵麥銀九六購A 29╱05 38﹒88 48﹒75 25﹒39
 15241 騰訊麥銀九六購E 28╱05 260﹒08 326﹒00 25﹒35
 15038 中興摩通九六購A 30╱05 15﹒51 19﹒42 25﹒21
 13996 港交麥銀九六購B 29╱05 199﹒88 246﹒40 23﹒27
 15607 騰訊法巴九六購A 29╱05 270﹒00 326﹒00 20﹒74
 13625 金軟海通九五購A 24╱05 15﹒00 18﹒10 20﹒67
 22264 金軟摩通九五購A 27╱05 15﹒01 18﹒10 20﹒59
 16038 領展海通九五購B 24╱05 80﹒80 97﹒30 20﹒42
 16240 領展瑞銀九六購A 30╱05 81﹒88 97﹒30 18﹒83
 17172 領展高盛九五購A 23╱05 81﹒93 97﹒30 18﹒76
 15153 友邦麥銀九六購A 29╱05 65﹒00 74﹒90 15﹒23
 16152 友邦中銀九五購B 27╱05 65﹒05 74﹒90 15﹒14
 18054 友邦瑞銀九五購A 27╱05 65﹒05 74﹒90 15﹒14
 18155 友邦高盛九五購B 27╱05 65﹒05 74﹒90 15﹒14
 18216 平安麥銀九六購D 29╱05 72﹒86 83﹒25 14﹒26
 16013 平安法興九五購B 27╱05 72﹒88 83﹒25 14﹒23
 17475 港鐵瑞銀九六購A 28╱05 43﹒03 48﹒75 13﹒29
 14512 夏三摩通九五購B 27╱05 36﹒63 41﹒30 12﹒75
 13002 中燃法興九五購A 27╱05 21﹒00 23﹒55 12﹒14
 15013 碧務法巴九六購A 29╱05 12﹒80 14﹒32 11﹒88
 16025 融創海通九五購A 24╱05 29﹒00 32﹒30 11﹒38
 27336 中海海通九五購A 24╱05 24﹒88 27﹒55 10﹒73
 14384 中海摩通九五購A 27╱05 24﹒92 27﹒55 10﹒55
 16016 中芯法興九五購A 27╱05  8﹒00  8﹒80 10﹒00
 16052 中芯瑞信九五購A 23╱05  8﹒08  8﹒80  8﹒91
 14011 騰訊法興九五購C 27╱05 300﹒00 326﹒00  8﹒67
 14726 騰訊瑞通九六購B 30╱05 300﹒00 326﹒00  8﹒67
 15122 騰訊麥銀九六購D 28╱05 300﹒08 326﹒00  8﹒64
 17288 新地瑞信九五購B 24╱05 123﹒90 134﹒10  8﹒23
 16204 美團瑞信九六購B 29╱05 53﹒88 58﹒15  7﹒93
 14964 海螺法興九五購A 27╱05 41﹒88 44﹒60  6﹒49
 16207 招行瑞信九六購A 29╱05 35﹒08 37﹒35  6﹒47
 18494 海螺摩通九五購B 24╱05 41﹒93 44﹒60  6﹒37
 15124 美團麥銀九六購A 29╱05 54﹒88 58﹒15  5﹒96
 15866 友邦摩通九五購B 27╱05 70﹒70 74﹒90  5﹒94
 16127 友邦海通九六購A 28╱05 70﹒80 74﹒90  5﹒79
 18629 友邦法興九五購A 27╱05 70﹒85 74﹒90  5﹒72
 14653 富力瑞信九五購A 27╱05 13﹒38 14﹒06  5﹒08
 15623 富力摩通九五購A 27╱05 13﹒40 14﹒06  4﹒93
 16087 新地海通九六購A 28╱05 128﹒00 134﹒10  4﹒77
 18092 新地摩通九六購A 28╱05 128﹒10 134﹒10  4﹒68
 15224 長實瑞通九五購A 27╱05 55﹒88 58﹒30  4﹒33
 17541 中建摩通九五購A 27╱05  7﹒07  7﹒36  4﹒10
 15925 中建麥銀九六購B 29╱05  7﹒07  7﹒36  4﹒10
 15118 平安麥銀九六購B 29╱05 79﹒98 83﹒25  4﹒09
 26207 交銀麥銀九六購A 29╱05  5﹒88  6﹒12  4﹒08
 28111 中壽法興九五購A 27╱05 17﹒50 18﹒18  3﹒89
 17200 騰訊瑞信九六購D 29╱05 315﹒20 326﹒00  3﹒43
 17586 騰訊高盛九六購F 29╱05 315﹒20 326﹒00  3﹒43
 17144 海油麥銀九六購A 29╱05 12﹒70 13﹒12  3﹒31
 15854 中興瑞銀九五購A 27╱05 18﹒80 19﹒42  3﹒30
 16015 平安法興九五購C 27╱05 80﹒88 83﹒25  2﹒93
 15512 友邦匯豐九六購A 30╱05 73﹒00 74﹒90  2﹒60
 13893 建行瑞通九六購B 30╱05  6﹒08  6﹒23  2﹒47
 12674 粵海瑞信九五購A 27╱05 14﹒38 14﹒54  1﹒11
 15638 騰訊瑞信九五購H 27╱05 322﹒70 326﹒00  1﹒02
 16521 騰訊法興九五購J 27╱05 322﹒70 326﹒00  1﹒02
 15151 中銀瑞通九六購A 29╱05 30﹒00 30﹒20  0﹒67
 15219 國泰法興九五購A 27╱05 11﹒50 11﹒56  0﹒52
 18862 中銀中銀九五購A 23╱05 30﹒05 30﹒20  0﹒50
 23010 聯想摩通九六購A 28╱05  5﹒87  5﹒88  0﹒17
 15225 恆大瑞通九六購A 28╱05 20﹒88 20﹒85 -0﹒14
 17422 聯想高盛九五購A 27╱05  5﹒89  5﹒88 -0﹒17
 23486 聯想瑞銀九六購A 28╱05  5﹒89  5﹒88 -0﹒17
 15493 交銀法興九五購A 27╱05  6﹒18  6﹒12 -0﹒97
 15803 中行海通九六購A 28╱05  3﹒40  3﹒32 -2﹒35
 14890 中行麥銀九六購A 29╱05  3﹒40  3﹒32 -2﹒35
 15425 平安麥銀九六購C 29╱05 85﹒55 83﹒25 -2﹒69
 11112 美高麥銀九六購A 29╱05 13﹒33 12﹒96 -2﹒78
 15774 恆生瑞銀九五購A 27╱05 206﹒88 200﹒80 -2﹒94
 15733 騰訊法巴九六購B 29╱05 336﹒00 326﹒00 -2﹒98
 16022 騰訊法興九五購H 27╱05 336﹒20 326﹒00 -3﹒03
 27057 匯豐摩通九五購C 27╱05 67﹒76 65﹒25 -3﹒70
 15164 中壽麥銀九六購A 29╱05 18﹒88 18﹒18 -3﹒71
 13519 匯豐麥銀九六購A 29╱05 67﹒77 65﹒25 -3﹒72
 28448 匯豐法巴九六購A 29╱05 68﹒00 65﹒25 -4﹒04
 28018 匯豐中銀九五購C 23╱05 68﹒05 65﹒25 -4﹒11
 17112 匯豐高盛九五購C 24╱05 68﹒05 65﹒25 -4﹒11
 14981 騰訊麥銀九六購C 28╱05 340﹒88 326﹒00 -4﹒37
 15016 國材麥銀九六購A 29╱05  6﹒28  6﹒00 -4﹒46
 15445 S金摩通九五購A 27╱05 989﹒00 944﹒50 -4﹒50
 14881 農行中銀九五購A 27╱05  3﹒51  3﹒35 -4﹒56
 16623 中海高盛九五購A 27╱05 29﹒05 27﹒55 -5﹒16
 15798 中海法興九五購A 27╱05 29﹒05 27﹒55 -5﹒16
 26206 中煤麥銀九六購A 29╱05  3﹒28  3﹒10 -5﹒49
 15889 新發法興九五購A 27╱05 12﹒80 12﹒06 -5﹒78
 15390 江銅法興九五購A 27╱05 10﹒00  9﹒41 -5﹒90
 15693 港交麥銀九六購C 29╱05 262﹒50 246﹒40 -6﹒13
 22083 港交法興九五購E 27╱05 262﹒70 246﹒40 -6﹒20
 13523 銀河麥銀九六購A 29╱05 49﹒99 46﹒85 -6﹒28
 15719 平安法興九五購A 27╱05 88﹒88 83﹒25 -6﹒33
 15718 工行法興九五購A 27╱05  6﹒00  5﹒59 -6﹒83
 15496 萬科法興九五購A 27╱05 30﹒00 27﹒85 -7﹒17
 15432 匯豐海通九六購A 28╱05 70﹒80 65﹒25 -7﹒84
 16185 匯豐法興九五購B 27╱05 70﹒85 65﹒25 -7﹒90
 16867 匯豐瑞信九五購B 27╱05 70﹒85 65﹒25 -7﹒90
 15372 恆中法興九五購A 27╱05 115﹒00 105﹒80 -8﹒00
 15372 恆中法興九五購A 27╱05 115﹒00 105﹒80 -8﹒00
 16844 長實高盛九五購A 27╱05 63﹒43 58﹒30 -8﹒09
 16912 長實瑞銀九六購A 28╱05 63﹒43 58﹒30 -8﹒09
 15134 比迪法興九五購B 27╱05 48﹒88 44﹒85 -8﹒24
 15717 中壽法興九五購B 27╱05 19﹒88 18﹒18 -8﹒55
 24752 華泰法興九五購A 27╱05 13﹒38 12﹒20 -8﹒82
 22867 華泰瑞信九五購A 27╱05 13﹒38 12﹒20 -8﹒82
 15438 銀証海通九五購A 24╱05  4﹒78  4﹒35 -9﹒00
 15215 中險法興九五購A 27╱05  8﹒68  7﹒88 -9﹒22
 15947 華泥瑞信九五購A 27╱05  7﹒58  6﹒79 -10﹒42
 13524 海螺麥銀九六購A 29╱05 49﹒98 44﹒60 -10﹒76
 18413 建行瑞通九六購C 29╱05  6﹒99  6﹒23 -10﹒87
 15426 建行麥銀九六購A 29╱05  6﹒99  6﹒23 -10﹒87
 26779 昆能麥銀九六購A 29╱05  7﹒98  7﹒11 -10﹒90
 15055 洋保法興九五購A 27╱05 31﹒88 28﹒40 -10﹒92
 16955 民行匯豐九五購A 27╱05  6﹒39  5﹒64 -11﹒76
 15378 恆中摩通九五購B 27╱05 119﹒91 105﹒80 -11﹒77
 15378 恆中摩通九五購B 27╱05 119﹒91 105﹒80 -11﹒77
 15659 海油法興九五購B 27╱05 14﹒88 13﹒12 -11﹒83
 28151 騰訊法興九五購B 27╱05 370﹒00 326﹒00 -11﹒89
 23717 騰訊法巴九六購C 29╱05 370﹒00 326﹒00 -11﹒89
 16239 騰訊匯豐九五購F 24╱05 370﹒18 326﹒00 -11﹒93
 16488 騰訊高盛九五購I 24╱05 370﹒20 326﹒00 -11﹒94
 25555 騰訊海通九五購D 27╱05 370﹒20 326﹒00 -11﹒94
 13102 騰訊中銀九五購B 27╱05 370﹒20 326﹒00 -11﹒94
 13265 騰訊瑞信九五購B 27╱05 370﹒20 326﹒00 -11﹒94
 16086 恆大海通九六購B 28╱05 23﹒80 20﹒85 -12﹒39
 15051 中鋁法興九五購A 27╱05  3﹒08  2﹒69 -12﹒66
 15682 江銅瑞通九六購A 30╱05 10﹒80  9﹒41 -12﹒87
 16018 中移法興九五購A 27╱05 82﹒88 72﹒10 -13﹒01
 15495 民行法興九五購A 27╱05  6﹒50  5﹒64 -13﹒23
 11807 建行法巴九六購B 29╱05  7﹒18  6﹒23 -13﹒23
 24657 夏三法巴九六購A 29╱05 48﹒00 41﹒30 -13﹒96
 21259 工行摩通九五購A 27╱05  6﹒50  5﹒59 -14﹒00
 26334 工行法巴九六購A 29╱05  6﹒50  5﹒59 -14﹒00
 12627 夏三法興九五購A 27╱05 48﹒05 41﹒30 -14﹒05
 15660 紫金法興九五購A 27╱05  3﹒15  2﹒69 -14﹒60
 14237 中聯麥銀九六購A 29╱05  9﹒69  8﹒27 -14﹒65
 23638 港交摩通九五購A 27╱05 288﹒88 246﹒40 -14﹒71
 14086 港交麥銀九六購A 29╱05 288﹒88 246﹒40 -14﹒71
 24211 港交海通九五購A 27╱05 289﹒00 246﹒40 -14﹒74
 24871 中聯高盛九六購C 29╱05  9﹒70  8﹒27 -14﹒74
 16778 中聯瑞銀九六購A 29╱05  9﹒70  8﹒27 -14﹒74
 15587 民行海通九五購C 27╱05  6﹒68  5﹒64 -15﹒57
 13337 建行瑞通九六購A 29╱05  7﹒38  6﹒23 -15﹒58
 15769 海螺瑞通九五購B 27╱05 52﹒88 44﹒60 -15﹒66
 17426 長和高盛九六購A 28╱05 89﹒28 74﹒85 -16﹒16
 16851 石藥高盛九六購A 29╱05 15﹒40 12﹒90 -16﹒23
 15386 海通法興九五購A 27╱05  9﹒88  8﹒24 -16﹒60
 14756 騰訊麥銀九六購B 28╱05 390﹒88 326﹒00 -16﹒60
 15126 中信高盛九五購A 24╱05 12﹒88 10﹒70 -16﹒93
 14457 南航摩通九六購A 29╱05  5﹒98  4﹒95 -17﹒22
 11596 南航麥銀九六購A 29╱05  5﹒98  4﹒95 -17﹒22
 25541 南航瑞信九六購A 29╱05  5﹒99  4﹒95 -17﹒36
 16012 馬鋼法興九五購A 27╱05  4﹒00  3﹒30 -17﹒50
 27320 金蝶摩通九五購B 27╱05 10﹒20  8﹒38 -17﹒84
 15227 中鋁瑞通九五購A 27╱05  3﹒28  2﹒69 -17﹒99
 24684 中鐵麥銀九六購A 29╱05  6﹒88  5﹒64 -18﹒02
 15924 海通麥銀九六購A 29╱05 10﹒08  8﹒24 -18﹒25
 11990 比迪海通九五購A 27╱05 54﹒88 44﹒85 -18﹒28
 14552 洛鉬法興九五購A 27╱05  2﹒90  2﹒35 -18﹒97
 11541 聯想麥銀九六購B 29╱05  7﹒28  5﹒88 -19﹒23
 15272 吉利法興九五購A 27╱05 15﹒20 12﹒18 -19﹒87
 16053 中煤瑞信九五購A 23╱05  3﹒88  3﹒10 -20﹒10
 14179 港交瑞通九五購A 27╱05 308﹒80 246﹒40 -20﹒21
 16238 銀河匯豐九六購A 30╱05 59﹒00 46﹒85 -20﹒59
 12297 中移麥銀九六購A 29╱05 90﹒88 72﹒10 -20﹒66
 22648 中移瑞銀九六購B 29╱05 90﹒93 72﹒10 -20﹒71
 12486 洋保瑞信九五購A 27╱05 36﹒00 28﹒40 -21﹒11
 15992 中油摩通九五購A 27╱05  5﹒75  4﹒51 -21﹒57
 15921 中油麥銀九六購B 29╱05  5﹒75  4﹒51 -21﹒57
 15609 聯想法巴九六購A 29╱05  7﹒50  5﹒88 -21﹒60
 13897 小米瑞通九六購B 29╱05 12﹒50  9﹒80 -21﹒60
 28372 聯想法興九六購C 29╱05  7﹒51  5﹒88 -21﹒70
 19260 小米法興九五購C 27╱05 12﹒52  9﹒80 -21﹒73
 15113 小米摩通九五購A 27╱05 12﹒52  9﹒80 -21﹒73
 25550 銀河摩通九六購B 28╱05 60﹒00 46﹒85 -21﹒92
 16084 銀河海通九六購A 28╱05 60﹒00 46﹒85 -21﹒92
 15472 新保麥銀九六購A 29╱05 45﹒88 35﹒05 -23﹒61
 24641 長和法巴九六購A 29╱05 98﹒00 74﹒85 -23﹒62
 28199 中銀法巴九六購A 29╱05 39﹒80 30﹒20 -24﹒12
 11079 中銀法興九五購B 27╱05 39﹒85 30﹒20 -24﹒22
 18702 中壽瑞通九六購A 30╱05 24﹒00 18﹒18 -24﹒25
 25564 金風摩通九五購B 27╱05 10﹒41  7﹒88 -24﹒31
 15988 中信摩通九六購A 28╱05 14﹒14 10﹒70 -24﹒33
 11324 石藥海通九五購A 27╱05 17﹒10 12﹒90 -24﹒56
 28376 金斯麥銀九六購A 29╱05 21﹒88 16﹒50 -24﹒59
 13113 恆安麥銀九六購A 29╱05 80﹒88 60﹒45 -25﹒26
 16045 騰訊法興九五購A 27╱05 440﹒00 326﹒00 -25﹒91
 15690 中化麥銀九六購B 29╱05  7﹒58  5﹒61 -25﹒99
 14754 騰訊麥銀九六購A 28╱05 440﹒88 326﹒00 -26﹒06
 27936 中化摩通九六購A 29╱05  7﹒59  5﹒61 -26﹒09
 12577 中交法巴九六購A 29╱05  9﹒50  6﹒98 -26﹒53
 15687 匯豐麥銀九六購B 29╱05 88﹒88 65﹒25 -26﹒59
 24904 建行法巴九六購A 29╱05  8﹒50  6﹒23 -26﹒71
 13004 海油法興九五購A 27╱05 18﹒00 13﹒12 -27﹒11
 26707 東亞摩通九六購A 28╱05 33﹒33 24﹒10 -27﹒69
 27665 中銀法興九五購A 27╱05 42﹒00 30﹒20 -28﹒10
 13468 富康麥銀九六購A 29╱05  1﹒28  0﹒92 -28﹒13
 24868 九倉瑞通九六購A 29╱05 30﹒00 21﹒55 -28﹒17
 16205 恆大瑞信九六購A 29╱05 29﹒08 20﹒85 -28﹒30
 23983 小米麥銀九六購A 29╱05 13﹒68  9﹒80 -28﹒36
 28533 新濠摩通九五購A 27╱05 22﹒20 15﹒88 -28﹒47
 14426 小米法巴九六購A 29╱05 13﹒70  9﹒80 -28﹒47
 24391 富康海通九五購A 23╱05  1﹒29  0﹒92 -28﹒68
 13411 太保法興九五購A 27╱05 26﹒98 19﹒24 -28﹒69
 23366 綠藥瑞信九五購A 27╱05  8﹒38  5﹒97 -28﹒76
 17305 中鐵瑞信九六購A 30╱05  8﹒01  5﹒64 -29﹒59
 15658 瑞聲法興九五購A 27╱05 58﹒88 41﹒25 -29﹒94
 17510 中燃摩通九六購A 28╱05 33﹒88 23﹒55 -30﹒49
 16067 中燃麥銀九六購A 29╱05 33﹒88 23﹒55 -30﹒49
 24663 中聯法巴九六購A 29╱05 12﹒00  8﹒27 -31﹒08
 15470 吉利麥銀九六購A 29╱05 17﹒77 12﹒18 -31﹒46
 15824 比迪匯豐九五購A 27╱05 65﹒88 44﹒85 -31﹒92
 14191 華晨摩通九六購A 28╱05 10﹒10  6﹒87 -31﹒98
 16206 太保瑞信九六購A 29╱05 28﹒68 19﹒24 -32﹒91
 15881 小米高盛九五購A 27╱05 14﹒70  9﹒80 -33﹒33
 15602 小米瑞信九五購A 27╱05 14﹒70  9﹒80 -33﹒33
 15848 小米瑞銀九六購A 28╱05 14﹒70  9﹒80 -33﹒33
 13116 上藥摩通九五購A 27╱05 23﹒23 15﹒24 -34﹒40
 16268 美圖瑞信九六購A 30╱05  3﹒92  2﹒57 -34﹒44
 20763 國航瑞信九五購A 27╱05 10﹒80  7﹒05 -34﹒72
 12730 中鐵海通九五購A 24╱05  8﹒68  5﹒64 -35﹒02
 12569 比迪法巴九六購A 29╱05 70﹒00 44﹒85 -35﹒93
 21815 港交法興九五購A 27╱05 388﹒00 246﹒40 -36﹒49
 15603 昆能法興九五購A 27╱05 11﹒28  7﹒11 -36﹒97
 25898 華晨瑞信九五購A 27╱05 10﹒98  6﹒87 -37﹒43
 13007 中油法興九五購A 27╱05  7﹒25  4﹒51 -37﹒79
 15963 眾安法興九五購B 27╱05 35﹒88 22﹒20 -38﹒13
 27956 比迪麥銀九六購A 29╱05 73﹒88 44﹒85 -39﹒29
 15332 吉利瑞信九五購B 27╱05 20﹒28 12﹒18 -39﹒94
 12659 龍電摩通九五購A 27╱05  8﹒00  4﹒77 -40﹒38
 29307 龍電海通九五購A 27╱05  8﹒00  4﹒77 -40﹒38
 16982 比迪法興九六購A 30╱05 76﹒88 44﹒85 -41﹒66
 20648 比迪瑞銀九五購A 23╱05 76﹒93 44﹒85 -41﹒70
 25266 比迪高盛九五購A 23╱05 76﹒93 44﹒85 -41﹒70
 26596 太保海通九五購A 24╱05 33﹒00 19﹒24 -41﹒70
 18526 中建麥銀九六購A 29╱05 12﹒88  7﹒36 -42﹒86
 17126 東風海通九五購A 27╱05 11﹒68  6﹒51 -44﹒26
 18069 中壽海通九五購A 23╱05 32﹒88 18﹒18 -44﹒71
 15463 瑞聲瑞通九五購A 23╱05 75﹒00 41﹒25 -45﹒00
 28543 利豐摩通九六購A 29╱05  2﹒52  1﹒25 -50﹒40
 14166 美圖海通九五購A 27╱05  5﹒28  2﹒57 -51﹒33
 27976 小米海通九五購A 23╱05 20﹒38  9﹒80 -51﹒91
 24739 小米法興九五購B 27╱05 21﹒80  9﹒80 -55﹒05
 20020 閱文高盛九五購A 24╱05 83﹒88 32﹒60 -61﹒13
 20354 閱文瑞銀九五購A 24╱05 86﹒00 32﹒60 -62﹒09
 24206 瑞聲海通九六購A 30╱05 118﹒93 41﹒25 -65﹒32
 25287 瑞聲瑞通九六購A 29╱05 119﹒00 41﹒25 -65﹒34
 21407 北汽瑞信九五購A 27╱05 13﹒08  4﹒44 -66﹒06
 24441 小米法興九五購A 27╱05 34﹒00  9﹒80 -71﹒18
 20880 眾安法興九五購A 27╱05 88﹒88 22﹒20 -75﹒02
 -----------------------------------------
 註:「+」=價內、
  「-」=價外  
  於5月23日至5月30日期間停止交易之衍生權證


      即將停止交易認沽衍生權證價內╱價外率
      ==================
 權證代號  權證簡稱  最後交易日  行使價  相關資產 價內╱價外率
            (元)  (元)  (%)
 ----------------------------------------
 16031 小米麥銀九六沽B 29╱05 13﹒18  9﹒80 25﹒64
 15855 美圖瑞銀九五沽B 27╱05  3﹒38  2﹒57 23﹒96
 15689 中油麥銀九六沽A 29╱05  5﹒55  4﹒51 18﹒74
 26361 吉利瑞信九五沽A 27╱05 14﹒08 12﹒18 13﹒49
 28208 吉利法巴九六沽A 29╱05 14﹒08 12﹒18 13﹒49
 27053 吉利摩通九五沽B 27╱05 13﹒93 12﹒18 12﹒56
 29389 中壽摩通九六沽A 28╱05 19﹒91 18﹒18  8﹒69
 23625 中壽海通九五沽B 23╱05 19﹒08 18﹒18  4﹒72
 28722 銀河法興九六沽B 28╱05 48﹒83 46﹒85  4﹒05
 23988 中壽瑞信九五沽A 27╱05 18﹒88 18﹒18  3﹒71
 13446 舜光海通九五沽A 24╱05 68﹒88 67﹒90  1﹒42
 26873 舜光摩通九五沽C 24╱05 68﹒83 67﹒90  1﹒35
 16343 銀河摩通九五沽A 27╱05 46﹒90 46﹒85  0﹒11
 12421 銀河海通九五沽A 27╱05 46﹒88 46﹒85  0﹒06
 26622 騰訊海通九六沽L 28╱05 324﹒84 326﹒00 -0﹒36
 26375 騰訊匯豐九六沽G 28╱05 324﹒82 326﹒00 -0﹒36
 25340 騰訊摩通九六沽I 28╱05 324﹒84 326﹒00 -0﹒36
 22432 騰訊高盛九六沽L 28╱05 324﹒80 326﹒00 -0﹒37
 25373 騰訊瑞信九六沽O 28╱05 324﹒80 326﹒00 -0﹒37
 25252 騰訊中銀九六沽H 28╱05 324﹒80 326﹒00 -0﹒37
 23532 騰訊法興九六沽D 28╱05 324﹒80 326﹒00 -0﹒37
 23231 騰訊瑞銀九六沽I 29╱05 324﹒80 326﹒00 -0﹒37
 15166 中化麥銀九六沽A 29╱05  5﹒58  5﹒61 -0﹒54
 28628 匯豐瑞通九五沽A 27╱05 63﹒80 65﹒25 -2﹒27
 22030 匯豐法興九五沽D 27╱05 63﹒75 65﹒25 -2﹒35
 15896 長和法興九五沽A 27╱05 72﹒88 74﹒85 -2﹒70
 21860 盈富摩通九五沽A 27╱05 26﹒86 27﹒65 -2﹒94
 15891 建行法興九五沽A 27╱05  6﹒00  6﹒23 -3﹒83
 16163 匯豐摩通九六沽B 29╱05 61﹒61 65﹒25 -5﹒91
 16424 匯豐法興九五沽C 27╱05 61﹒56 65﹒25 -5﹒99
 25800 匯豐中銀九五沽B 27╱05 61﹒56 65﹒25 -5﹒99
 15287 中行匯豐九五沽A 27╱05  3﹒13  3﹒32 -6﹒07
 22863 工行法興九五沽B 27╱05  5﹒25  5﹒59 -6﹒48
 16165 工行摩通九六沽A 28╱05  5﹒25  5﹒59 -6﹒48
 15436 建行海通九五沽B 23╱05  5﹒80  6﹒23 -7﹒41
 15335 恆中摩通九五沽A 27╱05 97﹒97 105﹒80 -7﹒99
 15335 恆中摩通九五沽A 27╱05 97﹒97 105﹒80 -7﹒99
 15446 S金摩通九五沽B 27╱05 868﹒00 944﹒50 -8﹒81
 27058 騰訊摩通九五沽A 27╱05 298﹒98 326﹒00 -9﹒04
 15299 銀河匯豐九五沽A 27╱05 42﹒88 46﹒85 -9﹒26
 15245 舜光麥銀九六沽A 29╱05 61﹒88 67﹒90 -9﹒73
 23649 舜光法興九五沽A 27╱05 61﹒83 67﹒90 -9﹒82
 15462 中銀瑞信九五沽B 27╱05 27﹒27 30﹒20 -10﹒74
 22007 中銀法興九五沽C 27╱05 27﹒22 30﹒20 -10﹒95
 27179 騰訊海通九五沽A 27╱05 288﹒80 326﹒00 -12﹒88
 16835 騰訊瑞通九五沽C 27╱05 288﹒60 326﹒00 -12﹒96
 14765 匯豐摩通九六沽A 28╱05 55﹒53 65﹒25 -17﹒50
 11364 騰訊摩通九五沽B 27╱05 275﹒75 326﹒00 -18﹒22
 16017 騰訊法興九五沽G 27╱05 275﹒55 326﹒00 -18﹒31
 14954 匯豐法巴九六沽B 29╱05 54﹒00 65﹒25 -20﹒83
 15909 恆生法興九五沽A 27╱05 165﹒00 200﹒80 -21﹒70
 15045 匯豐法興九五沽A 27╱05 53﹒00 65﹒25 -23﹒11
 15911 港交法興九五沽D 27╱05 200﹒00 246﹒40 -23﹒20
 18542 港交法巴九六沽A 29╱05 200﹒00 246﹒40 -23﹒20
 22760 港交摩通九五沽B 27╱05 199﹒99 246﹒40 -23﹒21
 15061 匯豐瑞信九五沽A 24╱05 52﹒58 65﹒25 -24﹒10
 15242 騰訊麥銀九六沽F 28╱05 262﹒50 326﹒00 -24﹒19
 13084 A中麥銀九六沽A 29╱05 10﹒88 13﹒58 -24﹒82
 15116 平安麥銀九六沽A 29╱05 66﹒66 83﹒25 -24﹒89
 18244 A中摩通九五沽B 27╱05 10﹒86 13﹒58 -25﹒05
 17218 騰訊瑞信九六沽H 28╱05 258﹒68 326﹒00 -26﹒02
 27426 聯想麥銀九六沽A 29╱05  4﹒65  5﹒88 -26﹒45
 15918 新地法興九五沽A 27╱05 105﹒00 134﹒10 -27﹒71
 18231 新地摩通九五沽C 27╱05 104﹒99 134﹒10 -27﹒73
 13882 騰訊匯豐九五沽B 27╱05 250﹒00 326﹒00 -30﹒40
 15722 騰訊法興九五沽F 27╱05 250﹒00 326﹒00 -30﹒40
 13898 騰訊瑞通九六沽A 30╱05 250﹒00 326﹒00 -30﹒40
 15321 騰訊瑞信九五沽G 23╱05 249﹒80 326﹒00 -30﹒50
 15942 新地瑞信九五沽A 27╱05 101﹒88 134﹒10 -31﹒63
 15944 恆生瑞信九五沽A 27╱05 150﹒88 200﹒80 -33﹒09
 18111 恆生摩通九五沽A 27╱05 150﹒81 200﹒80 -33﹒15
 13975 騰訊瑞銀九五沽A 27╱05 243﹒88 326﹒00 -33﹒67
 14549 騰訊法興九五沽D 27╱05 243﹒68 326﹒00 -33﹒78
 15578 騰訊匯豐九五沽E 27╱05 243﹒68 326﹒00 -33﹒78
 14380 美團摩通九六沽B 28╱05 43﹒43 58﹒15 -33﹒89
 18556 領展海通九六沽A 29╱05 70﹒70 97﹒30 -37﹒62
 15059 騰訊瑞信九五沽E 27╱05 234﹒98 326﹒00 -38﹒74
 15198 騰訊瑞信九五沽F 27╱05 229﹒38 326﹒00 -42﹒12
 15480 騰訊摩通九五沽F 27╱05 229﹒19 326﹒00 -42﹒24
 15618 騰訊中銀九五沽E 24╱05 229﹒18 326﹒00 -42﹒25
 15500 騰訊法興九五沽E 27╱05 229﹒18 326﹒00 -42﹒25
 15576 騰訊匯豐九五沽D 27╱05 229﹒18 326﹒00 -42﹒25
 14408 港交法興九五沽C 27╱05 160﹒00 246﹒40 -54﹒00
 15178 領展瑞銀九五沽A 27╱05 62﹒88 97﹒30 -54﹒74
 14373 美團瑞銀九五沽A 27╱05 35﹒88 58﹒15 -62﹒07
 14937 美團法興九五沽A 27╱05 35﹒00 58﹒15 -66﹒14
 18049 美團海通九五沽B 27╱05 35﹒00 58﹒15 -66﹒14
 18783 融創海通九五沽B 23╱05 18﹒88 32﹒30 -71﹒08
 15516 融創麥銀九六沽A 29╱05 18﹒88 32﹒30 -71﹒08
 ----------------------------------------
 註:「+」=價內、
  「-」=價外
  於5月23日至5月30日期間停止交易之衍生權證

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
緊貼市況
 • 00027 銀河娛樂
 • 51.250
 • 03601 魯大師
 • 7.680
 • 00005 滙豐控股
 • 59.950
 • 00669 創科實業
 • 57.050
 • 01876 百威亞太
 • 32.050
 • 00839 中教控股
 • 12.240
 • 目標︰$13.00
 • 00743 亞洲水泥(中國)
 • 10.500
 • 目標︰$12.3
 • 01478 丘鈦科技
 • 9.440
 • 目標︰$10.00
 • 02633 雅各臣科研製藥
 • 1.160
 • 目標︰$1.30
 • 01665 檳傑科達
 • 2.260
 • 目標︰$2.38
 • 00700 騰訊控股
 • 328.200
 • 00005 滙豐控股
 • 59.950
 • 00941 中國移動
 • 66.400
 • 00388 香港交易所
 • 237.200
 • 02318 中國平安
 • 94.600
 • 03908 中金公司
 • 15.560
 • 目標︰$17.40
 • 03918 金界控股
 • 13.420
 • 目標︰--
 • 00552 中國通信服務
 • 4.640
 • 目標︰$5.20
 • 01800 中國交通建設
 • 6.160
 • 目標︰$8.57
品味生活
備註: 本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 14/10/2019 17:59
中國指數之報價為即時更新,資料更新時間為 14/10/2019 15:59
期指之報價為即時更新,資料更新時間為 14/10/2019 21:23
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 14/10/2019 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
人氣文章
財經新聞
評論
專題
 • 生活副刊
 • DIVA
 • 健康好人生
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱