000100 TCL科技
2021/03 - 三个月
人民幣(K¥)
与去年同期
比较
2020/12
人民幣(K¥)
2019/12
人民幣(K¥)
2018/12
人民幣(K¥)
2017/12
人民幣(K¥)
营业总收入32,173,946133.32%76,830,40175,077,806113,447,438111,727,442
减:营业总成本28,868,45299.18%76,593,12676,083,118112,176,567111,704,484
    其中:营业成本25,383,35899.18%66,242,27866,337,11792,605,58988,663,843
               财务费用740,01092.25%2,357,0221,248,801973,2611,665,275
               资产减值损失(301,119)29.46%(511,607)(791,112)1,523,1191,663,499
公允价值变动收益(292,944)42.46%672,793473,673(3,879)309,429
投资收益493,373-28.94%3,254,4043,442,5542,167,2542,438,692
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益149,003-50.44%2,170,9171,657,4711,360,2681,098,218
营业利润3,516,6662,028.54%5,359,9043,976,8394,092,2024,112,924
利润总额3,722,9141,155.94%5,735,3044,055,8034,944,3804,789,740
减:所得税费用487,2571,785.16%670,100398,069879,1821,245,038
净利润3,235,6571,095.83%5,065,2043,657,7344,065,1983,544,702
减:非控股权益831,927-704.83%677,0451,039,969596,987880,307
股东净利润2,403,730488.97%4,388,1592,617,7653,468,2112,664,395

市场价值指针
每股收益 (元) *0.178463.61%0.3370.1990.2570.256
每股派息 (元) *----0.1200.1000.1000.100
每股净资产 (元) *2.49411.01%2.4152.2262.2512.201
审计意见 #--标准无保留意见标准无保留标准无保留意见标准无保留意见
回页顶
备注: *未调整数据
#只提供简体内容